Fout

The webmaster has forbidden your access to this site

Werkgevers Servicepunt FoodValley

Wat is het wsp?
Het Wsp van arbeidsmarktregio FoodValley wordt gevormd door acht samenwerkende gemeenten.  Deze acht gemeenten hebben als doel om burgers vanuit een uitkeringspositie te begeleiden naar zelfstandigheid via werk. De vacatures die door social return gecreëerd worden, delen de gemeenten met elkaar om zo te komen tot de beste match tussen werkgever met een social return verplichting en iemand vanuit de doelgroep.

Naam coördinator Daphne Klein-Bottenberg
Email: daphne.bottenberg@ede.nl

Welke gemeenten
Barneveld, Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel en Renkum.10 meest gestelde vragen over Social Return

1. Wat is Social Return on investment
De Regio FoodValley verstaat hieronder het “maatschappelijk terugverdien effect”. Social Return maakt het mogelijk dat investeringen die de gemeente doet naast het 'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst opleveren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk te bieden.
Voert u een project van de gemeente in de Regio FoodValley uit? Dan bent u verplicht om werkzoekenden of jongeren een baan of stage te bieden. Hiervoor dient u een deel van de aanneemsom te gebruiken.
De gemeente beoordeelt of Social Return op de aanbesteding van toepassing is. Als dat zo is, dan neemt de gemeente in het bestek de Social Return-paragraaf op.
Meer informatie vindt u in de folder, of mail naar daphnebottenberg@ede.nl.

2. Voor welke aanbestedingen geldt Social return?


Bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven € 200.000 is het verplicht SROI mee te nemen in de aanbesteding. Het vertrekpunt is om bij deze aanbestedingen gemiddeld 5% van de aanneemsom, of 10% van de loonsom in te zetten voor het creëren van werkgelegenheid.

3. Welke doelgroepen vallen onder Sociale return?


Door de inzet van Social return richt de gemeente zich op de volgende doelgroep:
Alle werkzoekenden die ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf als werkzoekend of
anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, te weten:
• WWB-uitkering (Wet Werken en Bijstand)
• WW uitkering (Wet Werkloosheid)
• WIA uitkering (Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen)
• Wajong uitkering (Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)
• Sw- indicatie (Sociale Werkvoorziening)
• Sw- dienstverband
• Sw- begeleid werken
• NUG-gers (Niet Uitkering Gerechtigden)
• BBL-leerlingen (Beroeps Begeleidende Leerweg)
• Jongeren met een bindend studieadvies.

4. Is er sprake van een prioritaire doelgroep?
De Regio FoodValley vindt het belangrijk dat alle mensen die een grote afstand tot werk hebben opgelopen middels social return weer een kans op de arbeidsmarkt krijgen. De opdrachtnemer moet vaak het meest investeren in iemand die een grote afstand heeft opgelopen. Daardoor krijgt een opdrachtnemer meer punten toebedeeld in de gunning als deze aangeeft zich in te willen spannen om iemand vanuit de bijstand een (vaste) baan aan te bieden.

5. Moet er altijd mensen worden aangenomen?
Opdrachtnemers krijgen als vertrekpunt mee dat zij minimaal 5% van de opdrachtsom gebruiken voor SROI. Toch is SROI maatwerk en daardoor wordt per aanbesteding gekeken naar een proportionele en kwalitatieve gunning of eis. Om u een idee te geven benoemen we hieronder naar prioritering een aantal mogelijkheden;

1.Het bieden van een regulier dienstverband waarbij werkzoekenden worden ingezet in de betreffende opdracht of een andere opdracht van de opdrachtnemer. Op de SROI-som kunnen de loonkosten (conform CAO afspraken) in mindering worden gebracht.
2.Het bieden van een BOL/BBL plaats. De opleidingskosten en loonkosten (conform CAO afspraken) kunnen in mindering worden gebracht op het te besteden SROI bedrag.
3.Werken met behoud van uitkering (een werkervaringsplaats), voor afgesproken periode. Dit is vooral bedoeld om praktijkervaring op te doen en te coachen op werknemersvaardigheden.
4. Het bieden van een stageplaats. De vergoeding voor de stagiair kan in mindering worden gebracht op het te besteden SROI bedrag (conform CAO afspraken).
5.Een vergelijkbare bijdrage aan een maatschappelijk project.
6.Afname bij SW bedrijf.

6. Voor welke sectoren geldt Social Return?

Social return geldt voor de volgende sectoren:
- bouw en infrastructuur
- techniek
- transport
- beveiliging
- groenvoorziening
- zorg
- schoonmaak
- horeca en catering
De gemeente kan ook op andere inkopen of opdrachten Social Return van toepassing verklaren.

7. Wat moet u doen als u het de opdracht mag uitvoeren?
Mag u het project uitvoeren? Dan maakt u met de projectleider Social Return afspraken over:
- het aantal, de duur en de soort arbeids-/stageplaatsen die u voor Social Return invult;
- rapportage en bewaking van de resultaten van Social Return;
- eventuele ondersteuning door de gemeente.

8. Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van Social return?

U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van Social return. Indien gewenst kan de Regio FoodValley u ondersteunen.

9. Wat voor ondersteuning kunt u van de regio FoodValley verwachten?

De Regio FoodValley had altijd al instrumenten om werkgevers tegemoet te komen waardoor het aannemen van iemand vanuit de uitkeringspositie aantrekkelijk werd. Onderstaand zijn de instrumenten die tot nu toe worden ingezet om werkgevers te “ontzorgen’:
· no-risk polis (verzekert werkgever tegen risico van ziekte);
· loonkostensubsidie voor bepaalde tijd;
· proefplaatsing;
· begeleiding van een professionele jobcoach op de werkplek;
· aanpassingen van een werkplek.

10. Kan de gemeente een boete opleggen als er niet wordt voldaan aan de Social return eis of gunning?
De gemeente kan dit officieel wel. Dit is alleen niet het vertrekpunt van de gemeente.De Regio FoodValley wil een duurzame relatie met haar opdrachtnemers opbouwen die gebaseerd is op vertrouwen en het nakomen van haar afspraken.

wsp-regiofoodvalley

logo arnhemlogo Nijmegenlogo Tiellogo Apeldoornlogo Doetinchemlogo Foodvalleylogo gelderland